Revival van de Democratie

50PLUS symposium ‘Revival van de Democratie

Aansluitend op de ALV van 50PLUS op 25 juni as in het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt vanaf 13.30 tot 16.00 het symposium ‘Revival van de Democratie’ georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. Het WI50PLUS  organiseert 2 keer per jaar een symposium waar wij met leden en andere belangstellenden de gelegenheid bieden te discussiëren over actuele onderwerpen. In dit geval willen we het probleem van het verlies van belangstelling voor de politiek aan de orde stellen.

Onze democratie verkeert in zwaar weer. Niet alleen winnen antidemocratische krachten terrein op het wereldtoneel, maar ook intern. Al jaren neemt het vertrouwen in de politiek gestaag af, zoal onlangs weer bleek met de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vertel niets nieuws.

We willen op dit symposium vooral naar voren kijken met de vraag: Wat kunnen we doen om dit tij te keren? Om iets te doen aan dit probleem zullen we de traditionele afbakening tussen de partijen moeten slechten en samen ‘Out of the box’ moeten denken.

De symposium deelnemers gaan in groepen brainstormen van 8-12 personen over alternatieven met als doel een origineel campagne idee uit te werken. Om het proces op gang te brengen wordt een inleiding gehouden door Eva Rovers, auteur van het boek ‘Nu is het aan ons’. In haar boek betoogt Eva Rovers dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met haar inleiding zal zij de deelnemers prikkelen om buiten de gebaande paden te treden. Aan het einde van de sessie worden de voorstellen door de groepen in een korte pitch gepresenteerd onder leiding van de dagvoorzitter Catherine Keyl.

Programma:

Programma tijd: 09:30 17:00 uur
Programma opzet: 09:30 10:30: Entree en registratie van de deelnemers;
10:30 13:00: Ochtendprogramma, algemene ledenvergadering;
13:00 13:45: Lunch;
13:45 16:00: Symposium o.l.v. Catherine Keyl;
14:00 14:30: Inleiding in het thema (Eva Rovers);
14:30 15:15: Werkgroepen;
15:15 16:00: Pitches/paneldiscussie;
16:00 17:00: Afsluitende borrel 

Digital Inclusion

The lives of senior citizens are influenced by an incremental digitization. Information, handling and keeping pace with the multiple changes is a challenge.

Where people lack user skills, are digital and media illiterate they stand at the back of the line in getting jobs, finding a suitable and payable home, get into financial problems, etc. They need to learn, to create, to participate and to be safe online. Having basic digital skills is essential in our knowledge society.

What when you’re unable to participate in social and political life?

Will segregation in society grow because of the lack of digital skills, generation differences, accessibility to hardware and internet connection, poverty, people with learning difficulties?

Enquêtes

Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS vraagt uw medewerking!

Om te kunnen inschatten hoe senioren denken over actuele maatschappelijk relevante vraagstukken wil het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS regelmatig korte enquêtes gaan verzenden.

Hiervoor vragen wij (kader) leden, kiezers en niet kiezers van 50PLUS om zich hiervoor aan te melden via het mailadres: enquete@50pluswetenschappelijkinstituut.nl

Een eenvoudig mailtje is voldoende.U kunt zich,indien gewenst, op ieder moment weer afmelden.

Enquête DNA  50PLUS

Het hoofdbestuur van 50PLUS is opzoek naar personen die de partij in de toekomst kunnen vertegenwoordigen. In het kader daarvan heeft het HB het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS gevraagd een vragenlijst te ontwikkelen om na te gaan welke eigenschappen de 50PLUS leden belangrijk vinden voor de politici die ons vertegenwoordigen in politieke functies.

De vragenlijst is op 13 april 2022 uitgezet onder circa 2400 leden van 50PLUS. Na 10 dagen waren er 519 ingevulde enquêtes geretourneerd.

Resultaten

Enquête Website 50PLUS

50PLUS wil een nieuwe website in gebruik gaan nemen. Voordat we dat gaan doen willen we graag inzicht krijgen van u als bezoeker hoe de huidige website wordt ervaren. Wij willen u een aantal vragen voorleggen om zo de wensen van de bezoekers van onze website mee te kunnen nemen in het nieuwe ontwerp en functionaliteit.

De vragenlijst is op 31 Mei 2022 uitgezet onder 2400 leden van 50PLUS. In totaal hebben 316 leden de enquête geretourneerd.

Resultaten

 

 

Wetenschappelijk Instituut

 

Symposium 6 November 2021

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS heeft zaterdag 6 november een symposium gehouden. Gastsprekers waren Wilma Berkhout en Rens Reijnierse. Het symposium voor leden en andere belangstellenden had plaats in de reeks ‘De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’. Het hybride symposium werd fysiek en digitaal gevolgd door circa 100 belangstellenden.

Van links naar rechts, Rens Reijnierse, de Zeeuwse wethouder van 50PLUS in Vlissingen, Martine Baay 50PLUS-Eerste Kamerlid , Alfons Leerkes Voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut, Wilma Berkhout Gastspreker, Erik de Graaff Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut en geheel rechts gespreksleidster Catherina Keyl.

Pensioenen en wonen waren de thema´s die centraal stonden bij het WI50PLUS symposium op 6 november 2021. Onderwerpen die voor 50-plussers van belang zijn. Maar ook onderwerpen waarvan werd gezegd dat ze een beetje saai en voorspelbaar waren. Natuurlijk wil iedereen een goed pensioen. Wat valt daarover te discussiëren? Wilma Berkhout, de inleider van dit onderwerp, liet zien dat over dit onderwerp nog heel wat te vertellen is. Het Nederlandse pensioenstelsel is uniek in de wereld omdat het een solidariteitsstelsel is gebaseerd is op sparen tijdens het werkzame leven.

Het is onzin te roepen dat de rechten van de huidige gepensioneerden ten koste gaan van de toekomstige generaties. We hebben er zelf voor gespaard. De overheid heeft rond dit pensioensysteem een stelsel van regels ontworpen. Deze door de overheid opgelegde regels beperken op dit moment de mogelijkheid van de pensioenfondsen om de pensioenuitkeringen te indexeren. Wilma maakt duidelijk dat het bij elkaar gespaarde kapitaal daarvoor geen enkele belemmering vormt. Met een vermogen van meer dan 2000 miljard is er genoeg in kas om de verplichtingen voor de komende 50 jaar te voldoen!

Op de vraag wat de reden is om de gepensioneerden te onthouden waar ze recht op heeft zegt Wilma dat dat niet met zekerheid te zeggen is. Maar ze geeft aan dat er grote belangen gemoeid zijn met de ‘pensioenindustrie’ (zie: artikel van Caspar Rouffaer). Specialisten maken met hun miljoenen salaris een lachertje van de Balkenende norm. Ze raadt on aan goed op te letten wie van de huidige bewindslieden over een paar jaar een lucratieve functie krijgt in de pensioenbranche.

Al met al ruim voldoende stof voor discussie in de werkgroepen, de daaropvolgende plenaire sessie en zelfs tijdens de lunch. Een concrete uitkomst is de observatie dat het goed zou zijn als 50PLUS zich aansluit bij de procedures tegen de staat die de stichting Pensioenbelangen en KBO Brabant voeren om op te komen voor de rechten van de gepensioneerden. Het is een strijd die we samen kunnen voeren.

Na de lunch gaan we in op woningbouw voor ouderen. Dat is meer dan ooit actueel omdat ouderen een groot verschil kunnen maken op de vastzittende woonmarkt. Senioren wonen vaak nog in ruime gezinshuizen. Ze willen wel kleiner wonen, maar daarvoor is onvoldoende betaalbaar aanbod. Gemeenten kunnen een actieve rol spelen met het initiëren van woningbouwprojecten waarbij op deze behoefte wordt ingespeeld.

De Vlissingse 50PLUS wethouder Rens Reijnierse vertelt uit zijn rijke ervaring over de ontwikkeling van een woning project in het hart van Vlissingen op het terrein van de Schelde werf. Vlissingen is een relatief kleine gemeente. Rens kent veel inwoners persoonlijk en hij weet wat er speelt. Daardoor is het mogelijk ouderen vrijwillig te laten verhuizen naar woningen waar ze zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente bespaart daardoor op WMO-kosten voor bijvoorbeeld trapliften en daarnaast wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd.

Het project is een goed voorbeeld hoe 50PLUS op lokaal niveau het verschil kan maken. De deelnemers aan het symposium vinden het met name belangrijk dat er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve woonvormen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De overheid dient dit te bevorderen door drempels voor het delen van woonruimte weg te nemen zoals fiscale afstraffing van het samenwonen op een adres en een lagere AOW bij het delen van een woning. Het vrijmaken van woonruimte is een groot maatschappelijk voordeel. Door ouderen te straffen als zij dit willen benadeelt de overheid de nieuwkomers op de woningmarkt.

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en de gezondheidszorg. Het verstrekt en financiert opdrachten voor onderzoek, organiseert symposia en cursussen en maakt studiemateriaal.

Het instituut streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS-partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten wordt samengewerkt met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten.

Film Ochtendsessie

Film Middagsessie

Presentatie Wilma Berkhout
Presentatie Rens Reijnierse
Foto Impressie